Berenice of Nyakati Nzuri – LARA

(candidate CH ČR)

owner: Petr Hubík (Zlín ČR)

dob: 15.2.2020 

ČLP/RR/10531/20

mother: : CH. Ashley Shakarri Afryea

father:  C.I.B. Ridgebackś Hiary Joey Multi.CH., Grand CH

height: 63,5 cm

weight: 36 kg

color: drak red wheat, white mark on chest (7), dark eye

Fulldentition scissors bite

HD A/A

 ED 0/0

OCD neg

, LTV neg L7, SA neg, 

Health tests :
JME N/n
DM N/N
EOAD N/N
MH N/N
D-locus D/D
B-locus B/B
Hemophilia B neg.
ridge. R/R

no reaction to the shooting

 
 
 
 
 
 
 
s bráškou Barnabáškem

třetí z leva dole